Regulamin 4. Biegu Trzech Króli Łódź

I. Organizatorzy i partnerzy
Organizator:
Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.

Współorganizator:
Blersport, Beauty Sport Run

Partnerzy:
Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego


II. Cel Imprezy

Celem Imprezy jest:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych i młodzieży szkolnej,
 • upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych,
 • upowszechnianie sportu w rodzinie,
  aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych,
 • promocja miasta i regionu łódzkiego.

 

III. Termin, miejsce i przebieg Imprezy

Termin: 06 stycznia 2020 roku (poniedziałek)

Bieg na dystansie 5 km z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Start- godzina 17.00

Biuro zawodów- parter -wejście z rynku Manufaktury obok BIERHALLE czynne w dniu  05 stycznia(niedziela) w godzinach 10.00-15.00 oraz w dniu 06 stycznia (poniedziałek) Food Court I piętro w godzinach 12.30-16.30 .

Harmonogram 4.Biegu Trzech Króli Łódź

 • 16.30 –zamknięcie biura zawodów
 • 17.00-start do biegu na 5 km
 • 17.15-powitanie pierwszych zawodników na mecie
 • 17.45-zamknięcie trasy biegu
 • 17.45-wręczenie nagród na scenie dla zwycięzców kategorii OPEN K i M
 • 18.00-dekoracje na scenie zawodników poszczególnych kategorii wiekowych
 • 18:30 – zakończenie imprezy

Start i meta- aleja główna rynku Manufaktury

Pomiar czasu elektroniczny z chipami zamocowanymi przy numerze startowym. Pomiar i zapisy obsługuje firma PROTIMER. Na stronie firmy obsługującej zapisy www.protimer.pl ukażą się wyniki biegu zaraz po imprezie.

 


IV. Kategorie i klasyfikacje biegu :

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

M/K – 16- 16 – 19 lat
M/K – 20- 20 – 29 lat

M/K – 30- 30 – 39 lat

M/K – 40- 40 – 49 lat

M/K – 50- 50 – 59 lat

M/K – 60- 60 – 69 lat

M/K – 70+ 70 lat i więcej

Najlepszy zawodnik z Łodzi kobieta i mężczyzna

Najlepszy zawodnik i zawodniczka o nazwisku KRÓL

Parkingi – wszystkie dostępne w Manufakturze – dojazd od ul. Drewnowskiej, Karskiego i Ogrodowej. Prosimy nie dojeżdżać do Manufaktury od ul. Zachodniej – dojazd będzie niemożliwy ze względu na zamknięcie ruchu ulicznego.

V. Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia do 06 stycznia 2020 r. Młodsi zawodnicy mogą pobiec tylko wspólnie z rodzicem/opiekunem po uprzednim złożeniu w biurze zawodów stosownego oświadczenia/zgody na udział młodszego zawodnika
 2. Każdy zawodnik musi zarejestrować się do biegu drogą elektroniczną na stronie www.lodzbiegtrzechkroli.pl do dnia 03 stycznia 2020 r.
 3. Każdy zawodnik musi dokonać wpłaty wpisowego(opłatę startową) ścieżką elektroniczną ze strony biegu w zakładce „Zapisy” do dnia 03 stycznia 2020 r.
 4. Zawodnik, który zarejestruje się do biegu i nie dokona opłaty startowej, jego nazwisko będzie widoczne na liście startowej ale nie będzie nadany mu numer startowy.
 5. Zawodnik, który się zarejestrował ale do dnia 03 stycznia lub do dnia wyczerpania się limitu zgłoszeń nie dokonał opłaty startowej, będzie musiał ponownie zarejestrować się do biegu-osobiście w biurze zawodów w dniach 05-06 stycznia-organizator ogłosi liczbę wolnych numerów startowych!!!
 6. Wszyscy zawodnicy muszą osobiście odebrać numer startowy w dniach 05-06 stycznia w biurze zawodów lub nie mogąc odebrać samemu- mogą upoważnić osobę drugą. Osoba upoważniona(odbierająca pakiet) musi okazać upoważnienie dostarczone przez upoważniającego oraz pokazać do wglądu kserokopię dokumentu tożsamości osoby, która upoważnia. Upoważnienie na stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania„.
 7. Nieodebrany pakiet startowy do końca pracy biura przepada.
 8. Każdy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu z przodu.
 9. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia a osoby nieletnie muszą odebrać numer startowy za zgodą rodzica lub opiekuna.
 10. Odbierając numer startowy zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości, w celu weryfikacji. Obowiązuje limit czasowy w biegu – 45 min. Po upływie limitu czasu zostaje przywrócony ruch uliczny na trasie i zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy!
 11. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 12. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora. Zawodnicy podczas biegu, muszą bezwzględnie udostępnić przejazd samochodom uprzywilejowanym będącym w akcji(na sygnale).
 13. Każda osoba odbierając numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom.

VI. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na www.lodzbiegtrzechkroli.pl do dnia 03 stycznia(piątek) 2020 r. do godziny 22.00. W przypadku gdy limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, organizator może podjąć decyzję o dodatkowej możliwości zgłoszenia się do biegu ale tylko osobiście w biurze zawodów w dniach 05(niedziela) i 06(poniedziałek) stycznia 2020. Zawodnik rejestrując się musi zdeklarować przewidywany wynik na mecie i ustawienie się w jednej z 5 stref startowych: I strefa(kolor żółty)-wynik do 20 minut;     II strefa(kolor zielony) od 20:01″ do 24:00″;      III strefa(kolor czerwony) od 24:01″ do 28:00″,       IV strefa(kolor niebieski) od 28:01″ do 33:00″,      V strefa(kolor pomarańczowy) powyżej 33 minut. 
 2. W dniu 06 stycznia w biurze w godzinach 12.00 – 16.30 – będzie można odebrać numer startowy (pakiet) i zapisywać się.
 3. Limit zgłoszeń – 3.000 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 03 stycznia 2020 r. organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie też prawo do zmniejszenia limitu zgłoszeń bez podania przyczyny.
 4. Za zgłoszonego do biegu zawodnika uważa się tego, który zarejestrował się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zaakceptował go i wysłał zgłoszenie oraz dokonał opłaty startowej. Nie opłacenie do 03 stycznia lub do momentu wyczerpania się limitu zgłoszeń, skutkuje trwałym skreśleniem z listy zawodników.
 5. Opłata startowa dokonana przez zawodnika i pakiet startowy nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!

VII. Opłata startowa

1. Każdy zawodnik, który dokonał zgłoszenia drogą elektroniczną, uiszcza opłatę też drogą elektroniczną on-line.

I -Termin – wpłata dokonana do dnia 31 października 2019 r. – 40 zł
II -Termin – wpłata dokonana w dniach 01 listopada – 30 listopada 2019 r. – 50 zł                                                                                III – Termin-wpłata dokonana w dniach 1 grudnia 2019 r. – 03 stycznia 2020 r. – 60 zł

IV-Termin – wpłata dokonana w biurze zawodów w dniach 05 i 06 stycznia 2020 r.  – 80 zł

Organizator ma prawo zwolnić z opłaty startowej wybranych zawodników biegu.

VIII. Nagrody

Szczegóły dotyczące nagród we wszystkich kategoriach w zakładce „Nagrody” już wkrótce.

Każdy zawodnik biegu otrzymuje numer startowy z chipem elektronicznym, napój izotoniczny, wodę mineralną, medal, posiłek regeneracyjny po biegu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu Trzech Króli Łódź. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie ubezpieczenia NNW.
 4. Wyniki zawodów będą dostępne zaraz po biegu na www.protimer.pl i na następny dzień na stronie internetowej biegu.
 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w czasie biegu.
 6. Obowiązuje limit czasowy w biegu -45 min.
 7. Zawodnicy są zobowiązani do biegu tylko wytyczoną trasą przez organizatora.
 8. Zawodnicy są zobowiązani do podporządkowania się w czasie zawodów, poleceniom służb miejskich tj. Policji, Straży Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz służbom porządkowym organizatora. Zawodnicy podczas biegu, muszą bezwzględnie udostępnić przejazd samochodom uprzywilejowanym będącym w akcji(na sygnale).
 9. Pomiar czasu jest elektroniczny za pomocą chipów zamocowanych przy numerze startowym.
 10. Zawodnik, który odklei od numeru startowego lub uszkodzi chip elektroniczny nie zostanie sklasyfikowany.
 11. Protesty przyjmowane są na piśmie do 30 minut po zakończeniu biegu w biurze. Protesty będą rozpatrywane do trzech dni po zakończeniu imprezy. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
 12. W przypadku odwołania imprezy nie z winy organizatora a siły wyższej, zawody zostaną przełożone na inny termin-ogłoszony w ciągu siedmiu dni od daty imprezy odwołanej. Organizator nie ponosi w tej sytuacji konsekwencji finansowych wobec zawodników i nie zwraca opłaty startowej. Zawodnicy w ramach poniesionej opłaty mogą wystartować w imprezie w podanym nowym terminie.
 13. Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.
 15. Uczestnik Biegu Trzech Króli wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu oraz innych imprez sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie  Łódź ul.11-go listopada 19/41  kod pocztowy 91-370. 
  Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)
  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.  

  Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.lodzbiegtrzechkroli.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu. Administratorem danych osobowych jest Akademia Sport i Zdrowie. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: stowarzyszenieasiz@gmail.com . Dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji przetwarzania danych osobowych.
  Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:
– świadczenie usługi drogą elektroniczną:
– udział w biegu
– publikowanie ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
– przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o Biegu Trzech Króli
obsługa zgłoszeń i korespondencji kierowanych do organizatorów
– kontakt z uczestnikiem
– podatkowe i rachunkowe
– prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług
– obsługa zgłoszeń i korespondencji kierowanych do Organizatora
– przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)